Adatvédelem


Tájékoztató

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy az Ügyfelek személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank vagy Adatkezelő) az Üzletszabályzat a fogyasztóknak nyújtott hitel általános szerződési feltételeiről XVIII. pontja, az Üzletszablyzat a vállalkozások részére nyújtott hitel általános szerződési feltételeiről XVII. pontja, A  Pénzforgalmi Üzletág Üzletszabályzatának XIII. fejezete, továbbá A Faktoring Üzletág Üzletszabályzatának IV. fejezete tartalmazza.

Ügyfeleink figyelmének felhívása és előzetes tájékoztatás adása céljából az alábbiakban röviden összefoglaljuk a személyes adatok kezelésével kapcsolatos főbb tudnivalókat:

 

1. Az adatkezelés jogalapja:

A Bank, mint Adatkezelő a személyes adatokat az Ügyfél hozzájárulása és/vagy törvény  - vagy törvény  felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben helyi önkormányzati rendelet - rendelkezése alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Adatvédelmi törvény) rendelkezéseinek megfelelően kezel. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. A Bank az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy az adott adatkezelés hozzájáruláson vagy törvényen alapul. A Bank az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő az Adatvédelmi törvény 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

2. Az adatkezelés célja:

Az Ügyfél által a Bank rendelkezésére bocsátott adatok felhasználásának céljai: az Ügyfél, illetve az Ügyfél képviselőjének (meghatalmazottjának) azonosítása; az Ügyféllel kötött szerződés szerinti kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása; a szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás; a Bank jogos érdekeinek érvényesítése; követelés behajtás; kockázat elemzés és értékelés; monitoringolás; ügyfél- és ügyletminősítés; kapcsolattartás; panaszkezelés; üzleti ajánlat adása; marketing tevékenység, piackutatás; a Bankot az Ügyfél vonatkozásában terhelő adókötelezettségek teljesítése, továbbá esetlegesen az adott szerződésben megjelölt további adatkezelési célok.


A Bank ügyfeleinek személyes adataira vonatkozó adatkezeléseiről az érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) adatvédelmi nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:
a) az adatkezelés célját,
b) az adatkezelés jogalapját,
c) az érintettek körét,
d) az érintettekre vonatkozó adatok leírását,
e) az adatok forrását,
f) az adatok kezelésének időtartamát,
g) a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is,
h) az Adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét,
i) az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét,
j) a belső adatvédelmi felelős alkalmazása esetén annak nevét és elérhetőségi adatait.
 
A Hatóság által a Bank vonatkozásában nyilvántartott adatkezelésekre vonatkozó összefoglaló táblázatot ide kattintva érheti el.


3. Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek:

A Bank által nyilvántartott, a Bank ügyfeleire vonatkozó személyes adatok vonatkozásában a Bank (ily módon a Bank munkavállalói vagy egyéb jogviszonyban foglalkoztatottjai) minősül Adatkezelőnek.
Az Adatfeldolgozásra jogosultak körére vonatkozó legfontosabb információkat ide kattintva érheti el.

 

4. Az adatkezelés időtartama:

A Bank adatkezelésének maximális időtartama eltérő a hozzájáruláson alapuló és a kötelező adatkezelés esetén. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés időtartama az adott szerződés szerinti jogviszony megszűnését követő 5. (ötödik) naptári év utolsó napja. Kötelező (törvényen  vagy törvény felhatalmazásán alapuló) adatkezelés esetén az adatkezelés időtartama ennél hosszabbra is nyúlhat.


5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Az érintett Ügyfél kérelmezheti az Adatkezelőnél
1.    tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
2.    személyes adatainak helyesbítését, valamint
3.    személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.


(2) A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett – az Adatvédelmi törvény a 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
A  d) pontban meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.


Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.


Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.


Az érintett ügyfél kérelmére a Bank tájékoztatást nyújt az általa kezelt, illetve a Bank által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá személyes adatainak  továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.


A Bank az erre vonatkozó írásbeli kérelem hozzá történő benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül, közérthető formában, írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.


A Bank az érintett részére történő tájékoztatás nyújtását kizárólag az Adatvédelmi törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén a Bank írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Adatvédelmi törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.


A Hatóság fontosabb elérhetőségei:

weboldal címe: www.naih.hu
email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefonszám: + 36 (1) 391-1400
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.


Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.


A marketing célú adatkezelésekkel kapcsolatos további tájékoztatót és a kapcsolódó adatkezelési nyilatkozat mintáját itt tekintheti meg.